Pogoji za najem avtodoma

Iskanje po spletni strani

Uvodne določbe

Vesna Godicelj s.p., Kettejeva ul. 16, 2250 Ptuj (v nadaljevanju najemodajalec) in najemnik avtodoma, ki je naveden v Najemni pogodbi, se s podpisom te pogodbe obvezujeta, da bosta spoštovala Pogoje za najem avtodoma pri Vesna Godicelj s.p. v zadovoljstvo obeh strank.

S podpisom Najemne pogodbe potrjuje najemnik avtodoma, da je seznanjen s Pogoji za najem avtodoma pri Vesna Godicelj s.p. in da jih bo v celoti spoštoval in upošteval. Najemnik se obvezuje, da bo z najetim avtodomom ravnal kot dober gospodar in ga ne bo namenoma uničeval in ga namerno izpostavljal nevarnostim. Namen Najemne pogodbe je, da se zagotovi pošten in korekten odnos ter postavijo jasno definirani pogoji v odnosu med najemnikom in najemodajalcem avtodoma.

1.člen: Rezervacija in potrditev rezervacije za najem avtodoma

Rezervacija za najem avtodoma se opravi na podlagi predhodnega dogovora med najemnikom in najemodajalcem glede termina in cene za najem avtodoma. Možni so posamezni posebni dogovori med obema strankama, ki pa morajo biti sklenjeni v smislu  Pogojev za najem avtodoma pri Vesna Godicelj s.p. ter zapisani. Na podlagi tega izdela najemodajalec predračun, ki obsega vse podatke, pomembne za najem avtodoma.

Ob sklenitvi rezervacije za najem avtodoma mora biti najemnik star najmanj 25 let in imeti vsaj 4 leta veljavno vozniško dovoljenje “B” kategorije. Veljavnost vozniškega dovoljenja mora trajati njamanj do konca najema. S podpisom rezervacije oz. Najemne pogodbe potrjuje najemnik, da je navedel točne podatke in predložil svoje veljavne dokumente. Ob potrditvi oz. sklenitvi rezervacije avtodoma mora predložiti najemnik naslednje dokumente:
•    veljavni osebni dokument s sliko (osebna izkaznica ali potni list)
•    veljavno vozniško dovoljenje “B” kategorije

Najemnik je dolžan ob sklenitvi rezervacije navesti poimensko vse potnike, ki bodo potovali z njim v najetem avtodomu in predložiti fotokopije njihovih osebnih dokumentov. Kot potrditev rezervacije plača najemnik najemodajalcu akontacijo za najem avtodoma. Ta znaša  40% celotnega zneska najema avtodoma.

2.člen: Plačilni roki za plačilo najem avtodoma

Plačilo celotnega zneska najema avtodoma poravna najemnik skladno z izdanim predračunom najkasneje 15 dni pred odhodom - začetkom najema.

V primeru, da najemnik ne spoštuje teh plačilnih rokov, se šteje rezervacija najema avtodoma za odpovedano in najemodajalec lahko zadrži akontacijo rezervacije brez odškodnine in je ni dolžan povrniti.

3.člen: Cena za najem avtodoma

Cena za najem avtodoma je definirana v Ceniku za najem avtodoma pri Vesna Godicelj s.p..
Poleg najema avtodoma cena vključuje še:
-    obvezno in kasko zavarovanje z 1% odbitno franšizo
-    zeleno karto
-    vso opremo avtodoma (prtljažnik za 4 kolesa, kamping mizo, stole, pribor, krožnike in nekaj posode)
-    400 km/dan. V primeru več kot 400 prevoženih km/dan (šteje se povprečje), se dodatni kilometri obračunajo po 0,25 EUR na km.

V ceni najema avtodoma niso vključeni stroški goriva, cestnin (razen slovenske avtocestne vinjete), parkirnine, mostnine, komunalne takse in pristojbine, kazni za prometne in druge prekrške, povzročene v celotnem času trajanja najema (tudi če pridejo obvestila o povzročenem prekršku do najemodajalca oziroma lastnika po zaključku najema) ter vsi drugi stroški, nastali v času trajanja najema (stroški nočitev/ parkiranja v kampih in podobnih ustanovah oziroma na počivališčih, parkiriščih in ostalih površinah…).

4. člen: Odpoved in prekinitev najema avtodoma

V primeru pisne odpovedi rezervacije oziroma najema avtodoma s strani najemnika avtodoma ima najemodajalec pravico do povračila odpovedi najema avtodoma, katerega znesek je odvisen od časa predložitve najemnikove odpovedi.

Povračilo izgube zaradi odpovedi najema avtodoma je odvisno od števila dni, ki še manjkajo od prejetja pisne odpovedi do začetka najema avtodoma. Če je najem odpovedan s strani najemnika:
-    odpoved nad 20 dni pred odhodom – izguba avansa (40% celotne vrednosti najema)
-    odpoved od 20 do 10 dni pred odhodom - 70% celotne vrednosti najema
-    odpoved 10 ali manj dni pred odhodom - 90% celotne vrednosti najema

V primeru, da najemnik ne prevzame avtodoma ob času, navedenem v Potrdilu o rezervaciji, se razume to kot odpoved najema za rezervirano obdobje. Najemodajalec si pridržuje pravico do zadržanja celotnega vplačanega zneska vrednosti najema avtodoma.

Če najemnik na lastno željo prekine najem predčasno kot je navedeno v Pogodbi o najemu avtodoma, mu najemodajalec ob vrnitvi ne bo povrnil razlike zneska za preostanek trajanja (neizkoriščeni del) najema avtodoma.

Če pri najemniku ali najemodajalcu pride do odpovedi najema zaradi dokazljive višje sile - smrt ali bolezen (zaradi katere je potrebno bolnišnično zdravljenje oz. redna zdravniška oskrba - potrdilo lečečega zdravnika), se odškodnina zaračuna v višini 10% predvidene vrednosti.

5. člen: Varščina in prevzem avtodoma

Najemnik je dolžan pred začetkom najema pri lastniku avtodoma (najemodajalcu) položiti varščino v višini 600 €. Ta varščina je namenjena kritju morebitnih stroškov za odpravo poškodb in drugih stroškov, nastalih v času trajanja najema avtodoma:
•    nadomestilo 1% odbitne franšize od nabavne vrednosti pri uveljavljanju kasko zavarovanja v primeru poškodbe avtodoma (nastale med najemom), nesreče ali kraje oz. odtujitve avtodoma,
•    izguba bonusa in premijskega razreda pri zavarovalnici,
•    manjkajoča in/ali poškodovana oprema ter inventar avtodoma,
•    popravila poškodb avtodoma in opreme, ki niso vključene v paket kasko zavarovanja avtodoma (poškodbe odbijačev in drugih izpostavljenih delov avtodoma ter poškodb na avtodomu, nastalih na parkiriščih in podobnih površinah).

Varščino lahko najemodajalec pred sklenitvijo Najemne pogodbe izjemoma poviša po svoji presoji glede na cilj in čas potovanja ter druge okoliščine najema avtodoma, tudi do 100%. O tem obvesti najemnika avtodoma pred sklenitvijo Najemne pogodbe o najemu avtodoma. Vsi ostali pogoji glede namena in vračila varščine se zaradi izrednega povečanja višine varščine ne spremenijo.
V primeru vračila povsem nepoškodovanega inventarja, opreme in avtodoma v celoti, se varščina vrne najemniku avtodoma v celoti ob zaključku najema oz. najkasneje do pet delovnih dni po zaključku najema.

V primeru povzročitve nesreče ali udeležbe najemnika oz. avtodoma med najemom v prometni nesreči (oz. zavarovalnem primeru), zapade varščina v celoti. V primeru nejasnih okoliščin nesreče, poškodovanja oz. odtujitve avtodoma, se varščina zadrži v celoti do razjasnitve okoliščin in poplačila vseh stroškov, ki nastanejo, da se avtodom in oprema vrnejo v začetno stanje.

V primeru poškodovanja opreme/inventarja oz. manjših poškodb avtodoma in popravila poškodb, ki jih ne krije kasko zavarovanje, se zadrži varščina v celoti. Preostanek varščine se vrne po tem, ko se poravnajo vsi stroški, nastali z odpravo poškodb opreme ali avtodoma na pooblaščenem servisu.

Varščina je za celoten čas najema oz. v primeru poškodbe oz. uveljavitve zavarovanja ter do razjasnitve vseh nejasnosti glede morebitnih poškodb in okvar avtodoma, deponirana brezobrestno pri najemodajalcu.

6. člen: Začetek najema in prevzem avtodoma

Najemnik lahko prevzame avtodom načeloma med 15.00 in 18.00 uro, možen je tudi  drugačen dogovor. Ob prevzemu avtodoma se opravi pregled celotnega avtodoma in se izdela zapisnik o prevzemu avtodoma, ki je del Najemne pogodbe.
Avtodom ima ob začetku najema:
•    prazna rezervoarja za pitno vodo in odpadno vodo
•    poln tank goriva
•    prazno in očiščeno WC kaseto
•    čisto notranjost in zunanjost avtodoma

Z obojestranskim podpisom Najemne pogodbe se potrjuje ugotovljeno stanje avtodoma in opreme v njem. Najemna pogodba zavezuje najemnika in najemodajalca in se izpiše v dveh enakih izvodih, za vsako stranko en izvod.

S podpisom pogodbe o najemu avtodoma najemnik potrjuje, da je seznanjen s pogoji najema avtodoma pri Vesna Godicelj s.p. in da jih bo v celoti spoštoval in upošteval.

Avtodom lahko upravlja izključno samo najemnik avtodoma, ki je naveden v Najemni pogodbi. Možno je v dogovoru z najemodajalcem navesti še dodatnega voznika, vendar mora to biti zapisano v Najemni pogodbi. Prepovedano je posredovanje avtodoma v upravljanje in dajanje avtodoma v podnajem drugim osebam, neupravičenim do upravljanja najetega avtodoma.

Najem prične veljati s podpisom najemne pogodbe obeh pogodbenikov in primopredajnega zapisnika, plačila celotnega zneska najema in plačila varščine.

V ceni najema ni zajeta priprava avtodoma v znesku 60 €.
Priprava avtodoma zajema:
-    polno jeklenko plina,
-    WC kemikalije,
-    razgradljiv WC papir,
-    vinjeta za slovenske avtoceste,
-    montaža prtljažnika za 4 kolesa.

Najem avtodoma v visoki sezoni poteka od sobote do sobote (7, 14 , 21 dni…).

7. člen: Vračilo avtodoma po končanem najemu

Avtodom mora najemnik vrniti najemodajalcu med 09.00 in 10.00 na dan zaključka najema, ki je naveden v Najemni pogodbi. Samo in izključno na tak način se prvi in zadnji dan najema štejeta kot en dan. Izven visoke sezone so možni tudi drugačni dogovori glede najema avtodoma (in se morajo obvezno zapisati v Najemni pogodbi, drugače niso veljavni).
Možen je tudi predčasen zaključek najema avtodoma, vendar je potrebno o tem obvestiti najemodajalca vsaj 24 ur pred predčasnim zaključkom in vrnitvijo avtodoma, da se zagotovi prevzem avtodoma pred planiranim zaključkom najema. Najemodajalec v nobenem primeru ne bo povrnil nobenih stroškov zaradi predčasnega zaključka najema niti nobenih stroškov zaradi neizkoriščenih dnevov najema avtodoma.

V primeru, da najemnik zamuja pri vrnitvi najetega avtodoma k najemodajalcu, se vsaka ura zamude najemniku zaračuna v višini 20 €.

Pri nedovoljenem podaljšanju najema za več kot 1(en) dan, bo najemodajalec opravil ovadbo pri pristojnih organih in zadržal varščino v celoti.

V primeru zamude pri vračilu avtodoma zaradi višje sile, je dolžan najemnik telefonsko takoj obvestiti najemodajalca o vzroku zamude in predvidenem času vračila avtodoma, v nasprotnem primeru se upošteva 4.odstavek tega člena.

Avtodom mora najemnik vrniti na mesto, kjer ga je prevzel oz. na mesto skladno z dogovorom z najemodajalcem. Ob vrnitvi mora biti avtodom v enakem stanju kot ga je dobil najemnik ob prevzemu na začetku najema. Avtodom mora imeti ob vrnitvi po zaključku najema:
•    prazna rezervoarja za pitno vodo in odpadno vodo,
•    poln tank goriva
•    prazno in očiščeno WC kaseto
•    očiščeno celotno notranjost in zunanjost avtodoma.
Ob zaključku najema se ugotovi stanje avtodoma in preveri stanje opreme in delovanje vseh naprav v avtodomu. Vse ugotovljene morebitne poškodbe in odstopanja se vpiše v Najemno pogodbo in ovrednoti morebitno nastalo škodo.

V primeru večjih poškodb se dokumentira škodo, vrednotenje le-te pa opravi pooblaščen servis za bivalni oziroma avtomobilski del. Do zaključka postopka vrednotenja in odprave poškodb najemodajalec zadrži varščino v celoti.

Najemnik odgovarja za vse poškodbe in pomanjkljivosti, ki so nastale med trajanjem najema in se ugotovijo ob vrnitvi avtodoma ob povratku - zaključku najema. Najem se konča s podpisom primopredajnega zapisnika obeh pogodbenikov, poravnavi morebitnih dodatnih stroškov ter vračilom upravičene varščine.

8. člen: Čistoča avtodoma

Ob začetku najema avtodoma oz. ob prevzemu ima avtodom očiščeno zunanjost in notranjost. Notranjost je razkužena, rezervoarja odpadne in čiste vode sta prazna. Rezervoar za gorivo je poln. Avtodom mora najemnik vrniti v enakem stanju in stopnji čistosti, kot mu je bil predan na začetku najema ! V nasprotnem primeru se zaračuna:
•    dotakanje manjkajočega goriva v rezervoarju
•    čiščenje zunanjosti avtodoma 30 €
•    čiščenje notranjosti avtodoma 30 €
•    praznjenje WC kasete 30 €.
Ti stroški se zaračunajo tudi v primeru slabo očiščenega avtodoma. V primeru vračila avtodoma z nepolnim rezervoarjem goriva, se zaračuna fiksni znesek 20 € ter stroški manjkajočega goriva, ki  se obračunajo ob vračilu varščine.

V avtodomu je strogo prepovedano kajenje. V primeru nespoštovanja tega določila oziroma utemeljenega suma zaradi kasnejšega prikrivanja le-tega, se najemniku avtodoma zaračuna odškodnina v višini 200 € in se mu to obračuna pred vračilom varščine.

V vozilu ni dovoljeno imeti domačih živali.

9. člen: Popravila oz. okvare na avtodomu v času trajanja najema

Vsi posegi v avtodom (tako v avtomobilski kot bivalni del) brez predhodnega dogovora in potrditve s strani najemodajalca, so prepovedani in za njih najemnik avtodoma materialno odgovarja. Najemodajalec ne bo povrnil stroškov popravil, ki niso bila dogovorjena in potrjena s strani najemodajalca.

Kakršenkoli poseg v avtodom (tako v mehaniko avtodoma kot nadgradnjo) je dovoljeno opraviti po predhodnem dogovoru z najemodajalcem le na pooblaščenih servisih za avtodom oziroma osnovno vozilo, seveda vedno v dogovoru z najemodajalcem.

Najemodajalec poravna stroške vseh predhodno potrjenih in usklajenih nujnih popravil na poti v času najema ob vrnitvi najemnika s poti, v kolikor okvara ni nastala po krivdi najemnika in le-ta ob vračilu avtodoma predloži originalen račun. Ta se mora glasiti na lastnika avtodoma (točen naziv ter naslov podjetja, davčna številka - navedeno na Najemni pogodbi). Samo in izključno v tem primeru najemodajalec povrne najemniku vse nastale stroške, nastale z nujnim popravilom avtodoma na poti.

Najemodajalec ni dolžan povrniti stroškov popravil in drugih stroškov, v kolikor je do napake oz. okvare prišlo med najemom avtodoma oz. na samem potovanju po krivdi najemnika. V takem primeru mora najemnik ravnati, kot da je na poti s svojim vozilom, saj krije stroške odprave napake oz. okvare sam. Vse posege mora opraviti izključno na pooblaščenem servisu, tako za avtomobilski kot bivalni del in o tem predhodno telefonsko obvestiti najemodajalca.

Najemodajalec se v primeru okvare ali poškodbe najetega avtodoma ne obvezuje najemniku nadomestiti avtodoma z nadomestnim oz. drugim avtodomom, niti ne krije nobenih stroškov, ki bi jih zaradi tega imel najemnik. Najemodajalec ima sklenjeno avto-asistenco, ki v primeru okvare ali poškodbe vozila zagotavlja reševanje nastale situacije na kraju dogodka.

10. člen: Odgovornost in dolžnosti najemnika avtodoma v primeru prometne nezgode

V primeru prometne nesreče mora najemnik:
- izpolniti obrazec “Evropsko poročilo o prometni nezgodi”,
- od pooblaščene organizacije (policija, zdravstvena ustanova ipd.) pridobiti potrdilo o nealkoholiziranosti (oz.meritvi alkohola v izdihanem zraku ali krvi),
- nezgodo obvezno prijaviti najbližji policiji.

Ob vračilu poškodovanega avtodoma (tudi delno poškodovanega avtodoma) je najemnik dolžan najemodajalcu predložiti izpolnjeno “Evropsko poročilo o prometni nezgodi”. Najemnik mora najemodajalcu izročiti vso potrebno dokumentacijo o prometni nezgodi in priložiti skico o poškodbah avtodoma oz. fotografije le-teh. Policijski zapisnik mora vsebovati imena in podatke vseh udeležencev nezgode ter številko zelene karte vseh soudeleženih vozil v prometni nezgodi.


Najemnik avtodoma odgovarja neomejeno v primeru nastale in povzročene škode zaradi:
- vožnje voznika, ki ni naveden v Najemni pogodbi – torej neupravičenega voznika do vožnje najetega avtodoma
- vožnje avtodoma pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc
- preseženega tovora (največja skupna dovoljena teža avtodoma znaša max 3500 kg oz. je navedena v dokumentaciji avtodoma),
- prevažanja prepovedanih snovi in oseb z neurejenimi dokumenti oziroma brez dokumentov…
- skratka vsega, kar prepoveduje zakonodaja v Republiki Sloveniji in Evropski uniji ter v državah, kamor potuje ter se zadržuje najemnik z avtodomom.

Za poškodbe avtodoma, ki ne izhajajo iz prometne nezgode, odgovarja najemnik avtodoma v celoti sam.

Ob nastanku poškodb avtodoma in opreme avtodoma (tudi manjših v notranjosti avtodoma) je najemnik avtodoma dolžan takoj obvestiti najemodajalca o nastali situaciji in obsegu ter načinu poškodb avtodoma in opreme avtodoma.

V primeru, da zavarovalnica zavrne plačilo škode nastale na najetem avtodomu iz kakršnihkoli vzrokov, je dolžan škodo, nastalo na avtodomu, v celoti in škodo, nastalo pri ostalih udeležencih nesreče, poplačati najemnik avtodoma iz svojih sredstev.

11. člen: Kampiranje in uporaba avtodoma na Hrvaškem

Najemnik, naveden v Pogodbi o najemu avtodoma, je seznanjen z Zakonom o spremembah Zakona o gostinski dejavnosti (Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti) sprejetem 1. aprila 2009, veljavnim od maja 2009, po katerem je kampiranje (to v skrajnem primeru pomeni tudi preprosto prenočevanje v avtodomu ali vsako parkiranje avtodoma izven parkiranju namenjenega prostora) izven kampov na Hrvaškem prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo. Če gre za tovrstno nedovoljeno kampiranje na zasebnem zemljišču (torej takem, ki ni državno, občinsko ali mestno), se lahko inšpektor odloči tudi za takojšnje pečatenje avtodoma za obdobje 60 dni. Nepooblaščeno odpečatenje avtodoma je kaznivo dejanje.

Najemnik se zavezuje, da v primeru uporabe najetega avtodoma na Hrvaškem ne bo kršil zgornjega zakona oz. ne bo deloval v nobenem primeru v nasprotju s smislom zgoraj navedenega zakona. V primeru kršitve najemnik v celoti odgovarja za vso nastalo škodo, vključno s povračilom celotnega izpada prihodka najemodajalca zaradi nedosegljivosti in nerazpoložljivosti avtodoma v času zapečatenja, stroškov prevoza avtodoma nazaj do najemodajalca po poteku obdobja zapečatenja, škodo, nastalo na avtodomu v obdobju zapečatenja zaradi vandalizma, vloma, kraje, vdora vode, vlage, glodalcev ali kakršnekoli druge škode, ki bi nastala najemodajalcu kot posledica nespoštovanja zgornjega zakona. Najemodajalec v primeru pečatenja avtodoma, zadrži varščino v celoti do poravnave vseh stroškov nastalih s tem.

Za vsak dan nerazpoložljivosti avtodoma, ki izvira iz pečatenja avtodoma po v 1. odstavku tega člena, bo najemodajalec bremenil najemnika in mu za to tudi izstavil račun v skladu s Cenikom za najem avtodoma pri Vesna Godicelj s.p.. Do poravnave tega računa zadrži najemodajalec varščino v celoti.

12. člen: Ključi in dokumenti avtodoma

Najemnik avtodoma je dolžan ob vsakokratni zapustitvi vozila avtodom zakleniti. Vse dokumente avtodoma (prometno dovoljenje, zeleno karto, najemno pogodbo) ter ključe avtodoma (ključ za zagon vozila, ključ za zaklepanje vrat bivalnega dela) mora najemnik ob vsakem zapuščanju avtodoma nositi vedno s seboj; v nasprotnem primeru zavarovalnica ne krije stroškov v primeru kraje avtodoma in te stroške brezpogojno krije najemnik avtodoma v celoti.

13. člen: Prometni in ostali prekrški ter kazni

Vsi morebitni prometni, carinski in drugi prekrški oziroma kazni ter ostali stroški povzročeni zaradi teh prekrškov, nastali med najemom avtodoma, bremenijo izključno in samo najemnika avtodoma oz. voznika, navedenega v Najemni pogodbi. Zanje najemnik avtodoma materialno in kazensko odgovarja tudi po zaključku najema, ne glede na to, kdaj prispe do najemodajalca obvestilo o povzročenem prekršku oz. prekrških in kaznih zanj.
Najemodajalec bo brez dodatnega opozorila posredoval podatke o najemniku avtodoma pristojnim prekrškovnim in sodnim organom, ki bodo to zahtevali zaradi izterjave kazni in poplačila le-teh.

14. člen: Zavarovanje vozila ter odgovornost najemodajalca

Avtodom je obvezno in kasko zavarovan pri Zavarovalnici Triglav. V primeru nezgode, ki se krije iz naše police, najemnik krije škodo odbitne franšize in izgubo bonusa.

Za lastnino najemnika in potnikov v avtodomu med najemom avtodoma, dokumente in denar v avtodomu, opremo avtodoma, ki so izgubljeni oz. ukradeni med najemom avtodoma, oziroma pozabljeni po končanem najemu, najemodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti. Vse naštete stvari niso zajete v nobenem od zavarovanj avtodoma. O najdenih predmetih v avtodomu po zaključku najema avtodoma bo najemodajalec telefonsko obvestil najemnika in hranil predmete še teden dni, nato jih bo zavrgel.

Najemodajalec se obvezuje, da je avtodom ob začetku najema tehnično brezhiben in brez kakršnekoli okvare, ki bi bila po njegovem vedenju lahko vzrok za nezgodo ali odpoved delovanja avtodoma. Avtodom je redno preventivno vzdrževan skladno z navodili proizvajalca vozila in nadgradnje.

V primeru okvare ali najemodajalčeve nezmožnosti zagotovitve avtodoma za najem zaradi vpliva višje sile, poškodovanega ali nevoznega avtodoma, zamude predhodnega najemnika, se dogovorita najemodajalec in najemnik za nadomestni termin najema avtodoma oz. najemodajalec vrne najemniku že vplačani znesek rezervacije oz. plačila najema v sorazmernem deležu oz. v celoti brez kakršnih koli dodatkov, kazni in obresti. V nobenem primeru Vesna Godicelj s.p. ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s tem členom.

15. člen: Brezplačno parkiranje vozil najemnikov v času trajanja najema avtodoma

Brezplačno parkiranje vozil najemnikov na dvorišču oz. v garaži ali v pomožnem objektu na naslovu Kettejeva ulica 16, 2250 Ptuj, je izključno na odgovornost in željo najemnikov. Za parkiranje vozil najemnikov avtodoma na dvorišču oz. v garaži in pomožnem objektu v času trajanja najema, nima najemodajalec oziroma lastnik objektov in parkirišča oz. dvorišča sklenjenih nobenih posebnih oz. dodatnih zavarovanj ali varovanj za ta vozila. Najemodajalec bo za ta vozila skrbel in jih varoval pred poškodbami po svojih najboljših možnostih, vendar poškodbe niso izključene in v nobenem primeru ne bremenijo najemodajalca Vesna Godicelj s.p. niti lastnika objektov oziroma površin.

V nobenem primeru Vesna Godicelj s.p. niti lastnik zasebnega zemljišča in pomožnega objekta ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s tem odstavkom v primeru zahteve za povrnitev morebitne nastale škode na vozilih najemnikov parkiranih med trajanjem najema na v 1.odstavku tega člena navedenem naslovu.

16. člen: Splošna določila in strinjanje s Pogoji za najem avtodoma pri Vesna Godicelj s.p.

Pogoji za najem avtodoma obsegajo 16 členov. Najemnik s svojim podpisom Najemne pogodbe ob začetku najema avtodoma potrjuje, da je te pogoje sprejel in da je z njimi seznanjen. Najemnik se strinja z vsemi členi pogojev najema avtodoma pri Vesna Godicelj s.p. in se obvezuje, da jih bo v celoti spoštoval in izvajal.

Izpis teh pogojev je priložen primopredajni dokumentaciji ob prevzemu avtodoma ob začetku najema. Pogoji za najem avtodoma pri Vesna Godicelj s.p. pričnejo veljati z dnem objave na internetni strani. Vse morebitne nejasnosti bomo poskusili reševati sporazumno z dogovorom v zadovoljstvo obeh strank, v nasprotnem primeru je za vse morebitne spore pristojno Okrajno sodišče na Ptuju.

Ptuj, 6. 3. 2016

Vesna Godicelj s.p.
Kettejeva 16, 2250 Ptuj

  • Deutsch
  • Slovenski